Сӳтсе явасси:Венгри патшалăхĕн гимнĕ

Содержимое страницы недоступно на других языках.
«Википеди» ирĕклĕ энциклопединчи материал

Chinese transliteration and translation[кодне тӳрлет]

匈奴国(马驾)国歌

http://bbs.xiongnu.net/viewtopic.php?t=105

http://www.pkucn.com/archiver/?tid-120228-page-3.html

天佑马驾(匈奴),降福乐.

助其正业,御强虏.

天数千载延大祚,将与好时运.

悲痛亦有时,悔误尽洗脱!

Isten, áldd meg a magyart

伊支丹敖德麦阿马驾 (天佑马驾)

Jó kedvvel, bôséggel,

优竭维被时校 (降福乐)

Nyújts feléje védô kart,

月迟发里耶微堆葛 (助其正业)

Ha küzd ellenséggel;

呵撅自爱兰时校 (御强虏)

Balsors, akit régen tép,

报硕士阿揭利干贴 (天数千古延大祚)

Hozz rá víg esztendôt,

霍思罗微改斯天夺 (将与好时遇)

Megbûnhôdte már e nép

麦弁活台马来聂 (悲痛亦有时)

A múltat s jövendôt! (1823)

阿暮拖尺约完夺 (悔误尽洗脱)